Menu Âu - Nhật

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

Menu Nhà hàng 37 Hùng Vương

* Giá món có thể được thay đổi tùy theo thời giá